Екзаменаційний б і л е т № 10

Екзаменаційний б і л е т № 1

1. Статистика як наука. Предмет і методи статистики.

2. Статистичне вивчення руху основних засобів виробництва (мета, показники та методи).

3. Показники руху населення.

4. За даними щодо рівня рентабельності підприємств легкої промисловості, визначити характеристики варіації: середнє лінійне та коефіцієнт варіації.Зробити висновки.

Рівень рентабельності, % До 5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30 і вище
Кількість підприємств, од.


Екзаменаційний б і л е т № 2

1. Охарактеризувати етапи статистичного дослідження.

2. Система показників статистики національного багатства.

3. Система статистичних показників, які характеризують рівень освіти населення (формули розрахунку та пояснення).

4. Зробити прогноз виробництва електроенергії на 2010 рік, оцінити похибку прогнозу та з ймовірністю 95% (t = 2). Вказати довірчі межі прогнозу, зробити висновки.

Рік
Виробництво електроенергії, млрд. кВт-год 178,5 194,6 215,3 236,0 272,1 285,2


Екзаменаційний б і л е т № 3

1. Види статистичних спостережень.

2.Статистичні показники використання основних засобів. Оцінка впливу рівня капіталовіддачі на зміну обсягу випуску продукції.

3. Статистичний аналіз рівня зайнятості та безробіття ( мета, показники та методи).

4. Розрахувати ланцюгові показники динаміки виробництва олії. Зробити висновки.

Рік
Вироблено, тис. т


Екзаменаційний б і л е т № 4

1. Організаційні форми статистичного спостереження.

2. Статистичний аналіз оборотних засобів (показники та методи).

3. Основні статистичні показники, що характеризують демографічний стан населення.

4. Розрахувати ланцюгові показники динаміки виробництва амінокислот. Зробити висновки.

Рік
Виробництво амінокислоти, тис. т 6,1 7,6 9,1 11,4 15,1 18,7


Екзаменаційний б і л е т № 5

1. План статистичного спостереження.

2. Відносні статистичні показники оборотності оборотних засобів.

3. Статистичні показники освіти населення (формули розрахунку та пояснення).4. Відомі такі дані про виробництво двигунів на підприємстві:

Потужність двигуна, кВт Виробництво двигунів, одиниць
базисний рік поточний рік

Проаналізуйте динаміку виробництва двигунів в цілому на підприємстві в перерахунку на двигун потужністю 30 кВт.

.


Екзаменаційний б і л е т № 6

1. Помилки спостереження і контроль даних спостереження.

2. Методи розрахунку перспективної чисельності трудових ресурсів.

3. Статистичні показники охорони здоров’я (формули розрахунку та пояснення).

4. За процентом високоліквідних активів у сумі поточних активів комерційних банків розрахувати квадратичний коефіцієнт варіації. Зробити висновки.

% високоліквідних активів До 10 10 -20 20-30 30-40 40 і вище
Кількість банків


Екзаменаційний б і л е т № 7

1. Види статистичних групувань (приклади).

2. Відносні показники статистики основних засобів, їх групування та умови застосування.

3. Статистичні методи розрахунку реальних доходів населення.

4. Ступінь використання виробничого устаткування на п’яти з 15 фірм характеризується такими даними, %: 70, 75, 80, 85, 90.

Визначити середнє значення та його середню, граничну і відносну граничну похибки.


Екзаменаційний б і л е т № 8

1. Статистичні таблиці.

2. Показники продуктивності праці.

3. Застосування статистичних показників та методів для аналізу життєвого рівня населення.

4. Зробити прогноз зарплати головного інженера на 2010 рік, оцінити похибку прогнозу та з ймовірністю 95% вказати довірчі межі прогнозу.Рік
Зарплата, тис. грн. 1,6 1,8 1,9 2,1 2,4 2,5


Екзаменаційний б і л е т № 9

1. Відносні статистичні показники та умови їх застосування.

2. Завдання статистичного вивчення науково-технічного розвитку. Показники, що характеризують стан науково-технічного розвитку.

3. Види статистичних показників охорони навколишнього середовища.

4. За наведеними даними визначити середній процент несплаченої своєчасно заборгованості:

Галузь Сума несплаченої заборгованості, млн. грн. Частка несплаченої заборгованості у загальному обсязі кредитів, %
А 35,5
Б 48,6
В 15,2

Екзаменаційний б і л е т № 10

1. Сутність та види абсолютних величин, умови їх застосування.

2. Статистичні методи аналізу сільськогосподарського виробництва (приклад, пояснення).

3. Статистичні показники соціальної диференціації населення.

4. За наведеними даними визначити середню частку кредитів під заставу майна у загальній сумі кредиторської заборгованості банків.

Відділення комерційних банків Загальна сума кредиторської заборгованості, млн. грн. Частка кредитів під заставу майна у загальній сумі кредиторської заборгованості, %
Центральні
Філії4785690143609799.html
4785720972237261.html
    PR.RU™