Індустріалізація

( процес прискореного розвитку промисловості)

↓ ↓

Попит на робітників Концентрація виробництва

↓ ↓ ↓

Урбанізація - прискорений розвиток міст, посилення ролі міст у житті суспільства Еміграція Ісп, Іт, Ірл, Норв,Росія ↓ США, Кан, Австралія, Нова Зеландія, Лат.Амер Монополії -великі капанії, які змогли витіснити конкурентів у своїй отраслі виробництва і таким чином встановити контроль над цінам

Особливості суспільно-політичного розвитку:

1. Прагнення великих фінансистів і підприємців, які досягли високого рівня матеріального забезпечення, мати значно більший вплив на політичне життя. Намагання аристократії зберегти свій вплив.

2. Зростання в суспільстві ролі середнього класу — середніх і дрібних підприємців, чиновників, творчої та технічної інтелігенції.

3. Поглиблення суперечностей між роботодавцями та робітниками. Відстоювання робітниками своїх прав через профспілки.

Профспілки - організації робітників за професійним принципом, які захищали права робітників, висуваючи економічні вимоги (збільшення заробітної плати, поліпшення умов праці) та політичні (боротьба за загальне виборче право).

4. Зростання серед робітників впливу та популярності соціал-демократів, представники яких засуджували капіталізм, відстоювали ідеї соціальної справедливості, боролися проти гонки озброєнь та війн.

5. Розгортання фемінізму — руху за рівність прав і можливостей для жінок.

6. Піднесення національно-визвольного руху за суверенітет та незалежність: (Ірландія), революції в Ірані (1905—1911 рр.), Туреччині (1908—1911 рр.), Синьханська революція в Китаї (1911—1913 рр.).

7. Провідні політичні сили: консерватори та ліберали.

8. Поширення в розвинених державах політики буржуазного реформізму

Буржуазний реформізм – система державного регулювання економічним, соціальним та політичним життям суспільства, яка не змінює основ ринкової економічної системи.

Мета : максимально зберегти своє право на вільне підприємництво та отримання прибутків, але запобігти виникненню повтань та революцій за допомогою реформ, поступок на користь незаможного населення.

Досягнення:

1. Розширення виборчих прав.

2. Введення обов’язкової (безкоштовної) освіти.

3. Поява соціального забезпечення (пенсії, допомога інвалідам, безробітним).

Наслідки: модернізація суспільства

Модернізація – (вдосконалення у будь-якій сфері), або процесс переходу від аграрного до індустріального суспільства
ЗАВДАННЯ:

1.Поясніть значення термінів (усно): Новітній період всесвітньої історії, унітарна держава, федеративна держава, монархія, республіка, модернізація, буржуазний реформізм, фемінізм, профспілки, соціал-демократи, середній клас, еміграція, урбанізація, індустріалізація, капіталізм, буржуазія, монополії монополістичний капіталізм, аграрне (традиційне) суспільство, індустріальне суспільство, колонії, метрополії, домініони.

2. Спробуйте відповісти на питання, чому вивезення вільних коштів за межі країни в провідних державах світу стало переважати над вивозом товарів?

3. Яким чином нові явища в економіці вплинули на зміни в соціальній структурі суспільства? Які соціальні групи втрачали свій вплив у нових економічних умовах, а які здобували?

4. Що спільного, на Вашу думку, має світ початку ХХІ ст. з початком ХХ? Що відмінного?

5.Визначте колоніальні володіння держав: (Карта світу - початок ХХ ст.)

Велика Британія -_________________________________________________________________

Франція - _______________________________________________________________________

Німеччина - _____________________________________________________________________

Італія - _________________________________________________________________________

Іспанія - ________________________________________________________________________

Португалія - _____________________________________________________________________

Данія - __________________________________________________________________________

Норвегія - ________________________________________________________________________

Швеція - _________________________________________________________________________

Російська імперія - _________________________________________________________________

Османська імперія – ________________________________________________________________

6. Визначте особливості суспільно-політичного розвитку держав Європи на початку ХХ ст.:

(схеми, КОНСПЕКТ карта с. 6, ПІДРУЧНИК: П.Полянський, §1-3, с.15-45)* ФП – Форма правління держави:

Монархія — форма правління, за якої верховна влада зосереджена в руках однієї особи — глави держави —монарха та передається у спадок.

а) абсолютна – влада монарха необмежена

б) конституційна - влада монарха обмежена Конституцією, існує виборний представницький орган влади (парламент)

Республіка —форма державного правління, за якої вища влада належить виборним представницьким органам, а глава держави (наприклад, президент) обирається населенням або представницьким органом.

* ДУ – Державний устрій — спосіб організації адміністративно-територіальної єдності держави, особливості відносин між її складовими.

а) Унітарна держава — єдина держава, поділена на адміністративно-територіальні чи національно-територіальні одиниці, які не мають політичної самостійності, статусу державного утворення.

б) Федерація — союзна держава, до складу якої входять державні утворення — суб'єкти федерації.


Велика Британія ФП : ________________________ ДУ : ________________________ Голова держави:______________
Франція ФП : ________________________ ДУ : ________________________ Голова держави:______________ ____________________________
США ФП : ________________________ ДУ : ________________________ Голова держави:______________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________
Німеччина ФП : ________________________ ДУ : ________________________ Голова держави:______________ ____________________________ ____________________________ ____________________________
Російська імперія ФП : ________________________ ДУ : ________________________ Голова держави:______________ ____________________________ ____________________________
Австро-Угорщина ФП : ________________________ ДУ : ________________________ Голова держави:______________ ____________________________


4785094758562160.html
4785149665010981.html
    PR.RU™